[prenta uppsett í dálka] 5. fundur, 126. lþ.

Fjárlög 2001, frh. 1. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:42]

Frv. vísað til 2. umr. með 41 shlj. atkv.

Frv. vísað til fjárln. án atkvgr.