[prenta uppsett í dálka] 5. fundur, 126. lþ.

Aukaþing Alþingis um byggðamál sumarið 2001, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÖJ o.fl., 3. mál. --- Þskj. 3.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:42]

Till. vísað til síðari umr. með 44 shlj. atkv.

Till. vísað til iðnn. án atkvgr.