2000-10-09 15:43:35# 126. lþ.#F 5.#5. fundur. Löggjöf og eftirlit með klámi, vændi o.fl., til 15:44:52| A gert 25 8:55
[prenta uppsett í dálka] 5. fundur, 126. lþ.

Löggjöf og eftirlit með klámi, vændi o.fl.

Beiðni um skýrslu GÖ o.fl., 51. mál. --- Þskj. 51.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:44]

Beiðni leyfð til dómsmrh. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁGunn, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GHall, GÖ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, KF, KÓ, KolH, KHG, KPál, LMR, LB, MS, PM, PHB, RG, SighB, SAÞ, SP, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

20 þm. (ArnbS, BBj, DO, GHH, GAK, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjálmJ, JóhS, JBjart, KLM, MF, ÓÖH, SF, StB, VE, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:43](í vinnslu)

Dómsmálaráðherra (Sólveig Pétursdóttir):


[15:44](í vinnslu)

Guðrún Ögmundsdóttir: