Aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað, 10. mál, þáltill. ÞBack o.fl., þskj. 10.

Afnám skattleysissvæða, 6. mál, þáltill. ÖJ o.fl., þskj. 6.

Landmælingar og kortagerð, 75. mál, stjfrv. (umhvrh.), þskj. 75.

Matvæli, 74. mál, stjfrv. (umhvrh.), þskj. 74.