Útbýting 126. þingi, 5. fundi 2000-10-09 15:06:20, gert 25 8:55

Aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað, 10. mál, þáltill. ÞBack o.fl., þskj. 10.

Afnám skattleysissvæða, 6. mál, þáltill. ÖJ o.fl., þskj. 6.

Landmælingar og kortagerð, 75. mál, stjfrv. (umhvrh.), þskj. 75.

Matvæli, 74. mál, stjfrv. (umhvrh.), þskj. 74.