Ferill 128. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


146. löggjafarþing 2016–2017.
Þingskjal 760  —  128. mál.

3. umræða.


Nefndarálit með breytingartillögu


um frumvarp til laga um farþegaflutninga og farmflutninga á landi.

Frá umhverfis- og samgöngunefnd.


    Í fyrra nefndaráliti umhverfis- og samgöngunefndar um þetta mál var þess getið að nefndin tæki að hluta til undir framkomin sjónarmið um að þörf væri á sérstakri löggjöf um almenningssamgöngur. Í kjölfar 2. umræðu sér nefndin ástæðu til að ítreka þá afstöðu sína að þörf sé á slíkri löggjöf. Beinir nefndin því til ráðherra að skipa við fyrsta tækifæri starfshóp sem vinni tillögur að breyttu lagaumhverfi í þessa veru. Við vinnuna verði lögð áhersla á að löggjöf um almenningssamgöngur endurspegli mikilvægi þeirra fyrir samfélagið í heild, ekki síst í ljósi velferðar- og umhverfissjónarmiða. Jafnframt verði lögð áhersla á að löggjöfin tryggi rekstrargrundvöll fyrir almenningssamgöngur að svo miklu leyti sem frekast er unnt. Ráðherra upplýsi Alþingi um skipan starfshópsins og um stöðu vinnunnar á haustþingi 2017.
    Nefndinni hefur borist ábending um að í 10. gr. frumvarpsins eftir 2. umræðu, um ferðaþjónustuleyfi, sé ekki sérstaklega tiltekið að umsækjandi um ferðaþjónustuleyfi skuli hafa almennt rekstrarleyfi skv. 4. gr., líkt og gert er í 9. gr., um rekstur sérútbúinna bifreiða. Þótt skýrt sé kveðið á um það í 1. mgr. 4. gr., að hver sá sem stundi flutninga í atvinnuskyni samkvæmt lögunum skuli hafa til þess almennt rekstrarleyfi gæti valdið misskilningi að þess sé sérstaklega getið í ákvæði um sérútbúnar bifreiðar en ekki í ákvæði um ferðaþjónustuleyfi. Til að taka af allan vafa um að umsækjandi um ferðaþjónustuleyfi skuli fyrir hafa almennt rekstrarleyfi leggur nefndin til breytingu á 10. gr. þar sem þetta er áréttað. Þá leggur nefndin til, að tillögu ráðuneytisins, að áréttað verði í 11. gr. að ökumannsvottorð taki eingöngu til farmflutninga. Að auki leggur nefndin til nokkrar minni háttar orðalagsbreytingar til leiðréttingar og skýringar.
    Að framangreindu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:


     1.      Í stað orðsins „Akstur“ í fyrirsögn 9. gr. komi: Rekstur.
     2.      Við 2. málsl. 1. mgr. 10. gr. bætist: auk þess að hafa almennt rekstrarleyfi skv. 4. gr.
     3.      Við 11. gr.
                  a.      Í stað orðsins „aðildarríkja“ í síðari málslið 2. mgr. komi: utan.
                  b.      Á eftir orðunum „handhafa leyfis“ í 3. mgr. komi: til farmflutninga.
     4.      Í stað orðanna „leyfið gildir, sbr. þó 9. gr.“ í fyrri málslið 1. mgr. 12. gr. komi: almennt rekstrarleyfi skv. 4. gr. er í gildi.
     5.      Í stað orðsins „aksturs“ í 2. tölul. 1. mgr. 13. gr. komi: reksturs.

Alþingi, 10. maí 2017.

Valgerður Gunnarsdóttir,
form.
Kolbeinn Óttarsson Proppé,
frsm.
Ari Trausti Guðmundsson.
Ásmundur Friðriksson. Bryndís Haraldsdóttir. Einar Brynjólfsson.
Gunnar Bragi Sveinsson. Pawel Bartoszek. Teitur Björn Einarsson.