Altingets administration

Altingets administration varetager mange former for service for Tingets medlemmer og dem der har brug for information eller henvender sig med sager til Tinget.

Altingets direktør er leder af administrationen og sørger for at udføre formandens og Præsidiets beslutninger. Direktørens nærmeste medarbejdere er tre assisterende direktører (administration og økonomi, forvaltning og internationalt arbejde, parlamentarisk arbejde), og de udgør sammen med ham administrationens direktion.

Den assisterende direktør for Tingets almindelige administration og økonomi er også direktørens stedfortræder. Han fører tilsyn med økonomi, bygningsarbejder, drift, IT og personaleforhold.

Den assisterende direktør med ansvar for det parlamentariske arbejde sørger for den del af administrationens arbejde der vedrører det egentlige arbejde i Tinget. Det består bl.a. i tilrettelæggelse af mødeafholdelsen og ekspeditionen af sagerne.

Den assisterende direktør med ansvar for administrationens forvaltning sørger for hjælp til formanden og Altings internationale samarbejde, samt Tingets information og publikationer.

Altingets administration er opdelt i tre grundafdelinger og seks kontorer; Udvalgsafdelingen, Informations- og publikationsafdelingen, Drifts- og serviceafdelingen, Altingets formands kontor, Det parlamentariske kontor, Lovkontor, Økonomikontor, Personalekontor og IT-kontor.

Kontakt Altingets administration
E-mail og telefonnummer