Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
124 Arnbjörg Sveins­dóttir
2. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Árni R. Árna­son
11. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Árni Gunnars­son
 fyrir PP
2. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
124 Árni Johnsen
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Árni Steinar Jóhanns­son
4. vara­forseti
6. þm. Norðurl. e. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
124 Árni M. Mathiesen
sjávar­útvegs­ráðherra
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Ásgeir Logi Ásgeirs­son
 fyrir TIO
5. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Ásta R. Jóhannes­dóttir
15. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
124 Ásta Möller
19. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Björn Bjarna­son
mennta­mála­ráðherra
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Bryndís Hlöðvers­dóttir
9. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
124 Davíð Odds­son
­ráðherra Hagstofu Íslands
forsætis­ráðherra
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Drífa Hjartar­dóttir
4. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Einar K. Guðfinns­son
vara­for­maður þing­flokks
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Einar Oddur Kristjáns­son
5. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Einar Már Sigurðar­son
4. þm. Austurl. Sam­fylk­ingin
124 Finnur Ingólfs­son
iðnaðar­ráðherra
við­skipta­ráðherra
12. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
124 Geir H. Haarde
fjár­mála­ráðherra
3. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Gísli S. Einars­son
5. þm. Vesturl. Sam­fylk­ingin
124 Guðjón Guðmunds­son
2. vara­forseti
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Guðjón A. Kristjáns­son
for­maður þing­flokks
4. þm. Vestf. Frjálslyndi ­flokkurinn
124 Guðmundur Hallvarðs­son
8. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Guðmundur Árni Stefáns­son
1. vara­forseti
6. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
124 Guðni Ágústs­son
land­búnaðar­ráðherra
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
124 Guðrún Ögmunds­dóttir
11. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
124 Gunnar Birgis­son
2. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Halldór Ásgríms­son
utanríkis­ráðherra
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
124 Halldór Blöndal
forseti
1. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Hjálmar Árna­son
vara­for­maður þing­flokks
10. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
124 Hjálmar Jóns­son
1. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Ingibjörg Pálma­dóttir
heilbrigðis­ráðherra
2. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
124 Ísólfur Gylfi Pálma­son
3. vara­forseti
5. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
124 Jóhann Ársæls­son
vara­for­maður þing­flokks
3. þm. Vesturl. Sam­fylk­ingin
124 Jóhanna Sigurðar­dóttir
5. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
124 Jón Bjarna­son
5. þm. Norðurl. v. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
124 Jón Kristjáns­son
3. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
124 Karl V. Matthías­son
 fyrir SighB
2. þm. Vestf. Sam­fylk­ingin
124 Katrín Fjeldsted
14. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Kolbrún Halldórs­dóttir
17. þm. Reykv. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
124 Kristinn H. Gunnars­son
for­maður þing­flokks
3. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
124 Kristján L. Möller
3. þm. Norðurl. v. Sam­fylk­ingin
124 Kristján Páls­son
8. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Lára Margrét Ragnars­dóttir
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Lúðvík Bergvins­son
6. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
124 Margrét Frímanns­dóttir
3. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
124 Ólafur Örn Haralds­son
16. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
124 Páll Péturs­son
félagsmála­ráðherra
2. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
124 Pétur H. Blöndal
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Rannveig Guðmunds­dóttir
for­maður þing­flokks
4. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
124 Sighvatur Björgvins­son
2. þm. Vestf. Sam­fylk­ingin
124 Sigríður Jóhannes­dóttir
9. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
124 Sigríður A. Þórðar­dóttir
for­maður þing­flokks
3. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Siv Friðleifs­dóttir
umhverfis­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
124 Sólveig Péturs­dóttir
dómsmála­ráðherra
4. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Steingrímur J. Sigfús­son
3. þm. Norðurl. e. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
124 Sturla Böðvars­son
samgöngu­ráðherra
1. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Svanfríður Jónas­dóttir
4. þm. Norðurl. e. Sam­fylk­ingin
124 Sverrir Hermanns­son
18. þm. Reykv. Frjálslyndi ­flokkurinn
124 Tómas Ingi Olrich
5. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Valgerður Sverris­dóttir
2. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
124 Vilhjálmur Egils­son
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Þorgerður K. Gunnars­dóttir
5. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
124 Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
12. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
124 Þuríður Backman
vara­for­maður þing­flokks
5. þm. Austurl. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
124 Ögmundur Jónas­son
for­maður þing­flokks
13. þm. Reykv. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
124 Össur Skarp­héðins­son
7. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin

Fann 66.