Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
126 Adolf H. Berndsen
 fyrir VE
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Arnbjörg Sveins­dóttir
2. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Ágúst Einars­son
 fyrir ÞSveinb
12. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
126 Ágúst Einars­son
 fyrir SJóh
9. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
126 Árni R. Árna­son
11. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Árni Gunnars­son
 fyrir PP
2. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Árni Johnsen
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Árni Steinar Jóhanns­son
4. vara­forseti
6. þm. Norðurl. e. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
126 Árni M. Mathiesen
sjávar­útvegs­ráðherra
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Ásta R. Jóhannes­dóttir
15. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
126 Ásta Möller
19. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Björgvin G. Sigurðs­son
 fyrir MF
3. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
126 Björn Bjarna­son
mennta­mála­ráðherra
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Bryndís Hlöðvers­dóttir
for­maður þing­flokks
9. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
126 Daníel Árna­son
 fyrir VS
2. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Davíð Odds­son
­ráðherra Hagstofu Íslands
forsætis­ráðherra
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Drífa Hjartar­dóttir
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Drífa Hjartar­dóttir
4. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Drífa J. Sigfús­dóttir
 fyrir Siv Friðleifs­dóttur
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Einar K. Guðfinns­son
vara­for­maður þing­flokks
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Einar Oddur Kristjáns­son
5. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Einar Már Sigurðar­son
4. þm. Austurl. Sam­fylk­ingin
126 Geir H. Haarde
fjár­mála­ráðherra
3. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Gísli S. Einars­son
5. þm. Vesturl. Sam­fylk­ingin
126 Guðjón Guðmunds­son
2. vara­forseti
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Guðjón A. Kristjáns­son
for­maður þing­flokks
4. þm. Vestf. Frjálslyndi ­flokkurinn
126 Guðmundur Hallvarðs­son
8. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Guðmundur Árni Stefáns­son
1. vara­forseti
6. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
126 Guðni Ágústs­son
land­búnaðar­ráðherra
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Guðrún Ögmunds­dóttir
11. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
126 Gunnar Birgis­son
2. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Halldór Ásgríms­son
utanríkis­ráðherra
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Halldór Blöndal
forseti
1. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Hjálmar Árna­son
vara­for­maður þing­flokks
10. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Hjálmar Jóns­son
1. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Hólmfríður Sveins­dóttir
 fyrir GE
5. þm. Vesturl. Sam­fylk­ingin
126 Ingibjörg Pálma­dóttir
heilbrigðis­ráðherra
2. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Ísólfur Gylfi Pálma­son
3. vara­forseti
5. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Jóhann Ársæls­son
vara­for­maður þing­flokks
3. þm. Vesturl. Sam­fylk­ingin
126 Jóhanna Sigurðar­dóttir
5. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
126 Jón Bjarna­son
5. þm. Norðurl. v. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
126 Jón Kristjáns­son
heilbrigðis­ráðherra
3. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Jónas Hallgríms­son
 fyrir HÁs
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Jónína Bjartmarz
16. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Karl V. Matthías­son
2. þm. Vestf. Sam­fylk­ingin
126 Katrín Fjeldsted
14. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Kjartan Ólafs­son
4. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Kjartan Ólafs­son
 fyrir Árna Johnsen
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Kolbrún Halldórs­dóttir
17. þm. Reykv. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
126 Kristinn H. Gunnars­son
for­maður þing­flokks
3. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Kristján L. Möller
3. þm. Norðurl. v. Sam­fylk­ingin
126 Kristján Páls­son
8. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Lára Margrét Ragnars­dóttir
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Lúðvík Bergvins­son
6. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
126 Magnús Stefáns­son
2. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Magnús Stefáns­son
 fyrir IP
2. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Margrét Frímanns­dóttir
3. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
126 Mörður Árna­son
 fyrir Jóhönnu Sigurðar­dóttur
5. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
126 Ólafía Ingólfs­dóttir
 fyrir ÍGP
5. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Ólafur Örn Haralds­son
12. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Páll Magnús­son
 fyrir Siv Friðleifs­dóttur
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Páll Magnús­son
 fyrir HjÁ
10. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Páll Péturs­son
félagsmála­ráðherra
aldursforseti
2. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Pétur Bjarna­son
 fyrir GAK
4. þm. Vestf. Frjálslyndi ­flokkurinn
126 Pétur H. Blöndal
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Ragnheiður Hákonar­dóttir
 fyrir Einar K. Guðfinns­son
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Rannveig Guðmunds­dóttir
for­maður þing­flokks
4. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
126 Sighvatur Björgvins­son
2. þm. Vestf. Sam­fylk­ingin
126 Sigríður Ingvars­dóttir
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Sigríður Jóhannes­dóttir
9. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
126 Sigríður A. Þórðar­dóttir
for­maður þing­flokks
3. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Siv Friðleifs­dóttir
umhverfis­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Soffía Gísla­dóttir
 fyrir HBl
1. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Sólveig Péturs­dóttir
dómsmála­ráðherra
4. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Stefanía Óskars­dóttir
 fyrir ÁMöl
19. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Steingrímur J. Sigfús­son
3. þm. Norðurl. e. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
126 Sturla Böðvars­son
samgöngu­ráðherra
1. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Svanfríður Jónas­dóttir
4. þm. Norðurl. e. Sam­fylk­ingin
126 Sverrir Hermanns­son
vara­for­maður þing­flokks
18. þm. Reykv. Frjálslyndi ­flokkurinn
126 Tómas Ingi Olrich
5. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Valgerður Sverris­dóttir
iðnaðar­ráðherra
við­skipta­ráðherra
2. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
126 Vilhjálmur Egils­son
1. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Vilhjálmur Egils­son
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Vilhjálmur Þ. Vilhjálms­son
 fyrir LMR
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Vilhjálmur Þ. Vilhjálms­son
 fyrir DO
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Þorgerður K. Gunnars­dóttir
5. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
126 Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
12. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
126 Þuríður Backman
vara­for­maður þing­flokks
5. þm. Austurl. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
126 Ögmundur Jónas­son
for­maður þing­flokks
13. þm. Reykv. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
126 Össur Skarp­héðins­son
7. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin

Fann 90.