Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
127 Anna Kristín Gunnars­dóttir
 fyrir Kristján L. Möller
3. þm. Norðurl. v. Sam­fylk­ingin
127 Arnbjörg Sveins­dóttir
2. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Ármann Höskulds­son
 fyrir ÍGP
5. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
127 Ármann Höskulds­son
 fyrir
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
127 Árni R. Árna­son
11. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Árni Steinar Jóhanns­son
4. vara­forseti
6. þm. Norðurl. e. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
127 Árni M. Mathiesen
sjávar­útvegs­ráðherra
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Ásta R. Jóhannes­dóttir
15. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
127 Ásta Möller
19. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Björgvin G. Sigurðs­son
 fyrir LB
6. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
127 Björn Bjarna­son
mennta­mála­ráðherra
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Bryndís Hlöðvers­dóttir
for­maður þing­flokks
9. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
127 Davíð Odds­son
­ráðherra Hagstofu Íslands
forsætis­ráðherra
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Dóra Líndal Hjartar­dóttir
 fyrir GE
5. þm. Vesturl. Sam­fylk­ingin
127 Drífa Hjartar­dóttir
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Drífa Snædal
 fyrir Ögmund Jónas­son
13. þm. Reykv. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
127 Einar K. Guðfinns­son
vara­for­maður þing­flokks
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Einar Oddur Kristjáns­son
5. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Einar Már Sigurðar­son
4. þm. Austurl. Sam­fylk­ingin
127 Geir H. Haarde
fjár­mála­ráðherra
3. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Gísli S. Einars­son
5. þm. Vesturl. Sam­fylk­ingin
127 Guðjón Guðmunds­son
2. vara­forseti
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Guðjón A. Kristjáns­son
for­maður þing­flokks
4. þm. Vestf. Frjálslyndi ­flokkurinn
127 Guðmundur Hallvarðs­son
8. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Guðmundur Árni Stefáns­son
1. vara­forseti
6. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
127 Guðni Ágústs­son
land­búnaðar­ráðherra
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
127 Guðrún Ögmunds­dóttir
11. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
127 Gunnar Birgis­son
2. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Gunnar Páls­son
 fyrir Þuríði Backman
5. þm. Austurl. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
127 Gunnlaugur Stefáns­son
 fyrir EMS
4. þm. Austurl. Sam­fylk­ingin
127 Halldór Ásgríms­son
utanríkis­ráðherra
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
127 Halldór Blöndal
forseti
1. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Helga Guðrún Jónas­dóttir
 fyrir ÁRÁ
11. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Helga Guðrún Jónas­dóttir
 fyrir ÁMM
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Hjálmar Árna­son
vara­for­maður þing­flokks
10. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
127 Ísólfur Gylfi Pálma­son
3. vara­forseti
5. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
127 Jóhann Ársæls­son
vara­for­maður þing­flokks
3. þm. Vesturl. Sam­fylk­ingin
127 Jóhanna Sigurðar­dóttir
5. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
127 Jón Bjarna­son
5. þm. Norðurl. v. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
127 Jón Kristjáns­son
heilbrigðis­ráðherra
3. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
127 Jónas Hallgríms­son
 fyrir HÁs
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
127 Jónína Bjartmarz
16. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
127 Karl V. Matthías­son
2. þm. Vestf. Sam­fylk­ingin
127 Katrín Andrés­dóttir
 fyrir MF
3. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
127 Katrín Fjeldsted
14. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Kjartan Ólafs­son
4. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Kolbrún Halldórs­dóttir
17. þm. Reykv. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
127 Kristinn H. Gunnars­son
for­maður þing­flokks
3. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
127 Kristján L. Möller
3. þm. Norðurl. v. Sam­fylk­ingin
127 Kristján Páls­son
8. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Lára Margrét Ragnars­dóttir
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Lúðvík Bergvins­son
6. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
127 Magnús Stefáns­son
2. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
127 Margrét Frímanns­dóttir
3. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
127 Mörður Árna­son
 fyrir BH
9. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
127 Ólafur Björns­son
 fyrir DrH
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Ólafur Örn Haralds­son
12. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
127 Ólöf Guðný Valdimars­dóttir
 fyrir KHG
3. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
127 Páll Péturs­son
félagsmála­ráðherra
aldursforseti
2. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
127 Pétur H. Blöndal
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Ragnheiður Hákonar­dóttir
 fyrir Einar K. Guðfinns­son
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Rannveig Guðmunds­dóttir
4. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
127 Sigríður Ingvars­dóttir
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Sigríður Jóhannes­dóttir
9. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
127 Sigríður A. Þórðar­dóttir
for­maður þing­flokks
3. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Siv Friðleifs­dóttir
umhverfis­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
127 Skjöldur Orri Skjaldar­son
 fyrir GuðjG
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Soffía Gísla­dóttir
 fyrir HBl
1. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Sólveig Péturs­dóttir
dómsmála­ráðherra
4. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Stefanía Óskars­dóttir
 fyrir ÁMöl
19. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Stefanía Óskars­dóttir
 fyrir LMR
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Stefanía Óskars­dóttir
 fyrir GHH
3. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Steingrímur J. Sigfús­son
3. þm. Norðurl. e. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
127 Sturla Böðvars­son
samgöngu­ráðherra
1. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Svanfríður Jónas­dóttir
4. þm. Norðurl. e. Sam­fylk­ingin
127 Sverrir Hermanns­son
vara­for­maður þing­flokks
18. þm. Reykv. Frjálslyndi ­flokkurinn
127 Tómas Ingi Olrich
mennta­mála­ráðherra
5. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Valgerður Sverris­dóttir
iðnaðar­ráðherra
við­skipta­ráðherra
2. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
127 Vilhjálmur Egils­son
1. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Vilhjálmur Þ. Vilhjálms­son
 fyrir GHH
3. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Vilhjálmur Þ. Vilhjálms­son
 fyrir DO
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Þorgerður K. Gunnars­dóttir
5. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
127 Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
12. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
127 Þuríður Backman
vara­for­maður þing­flokks
5. þm. Austurl. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
127 Ögmundur Jónas­son
for­maður þing­flokks
13. þm. Reykv. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
127 Örlygur Hnefill Jóns­son
 fyrir SvanJ
4. þm. Norðurl. e. Sam­fylk­ingin
127 Össur Skarp­héðins­son
7. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin

Fann 87.