Þingsetufærslur

Þingmenn og varaþingmenn

Þing Nafn Kjör­dæma-
númer
Kjör­dæmi Þing­flokkur
128 Adolf H. Berndsen
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Adolf H. Berndsen
 fyrir SI
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Arnbjörg Sveins­dóttir
2. þm. Austurl. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Ágúst Einars­son
 fyrir RG
4. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
128 Árni R. Árna­son
11. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Árni Steinar Jóhanns­son
4. vara­forseti
6. þm. Norðurl. e. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
128 Árni M. Mathiesen
sjávar­útvegs­ráðherra
1. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Ásta R. Jóhannes­dóttir
15. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
128 Ásta Möller
19. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Björgvin G. Sigurðs­son
 fyrir MF
3. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
128 Björn Bjarna­son
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Bryndís Hlöðvers­dóttir
for­maður þing­flokks
9. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
128 Davíð Odds­son
­ráðherra Hagstofu Íslands
forsætis­ráðherra
1. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Drífa Hjartar­dóttir
1. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Drífa Snædal
 fyrir Kolbrúnu Halldórs­dóttur
17. þm. Reykv. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
128 Einar K. Guðfinns­son
vara­for­maður þing­flokks
1. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Einar Oddur Kristjáns­son
5. þm. Vestf. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Einar Már Sigurðar­son
4. þm. Austurl. Sam­fylk­ingin
128 Geir H. Haarde
fjár­mála­ráðherra
3. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Gísli S. Einars­son
5. þm. Vesturl. Sam­fylk­ingin
128 Guðjón Guðmunds­son
2. vara­forseti
4. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Guðjón A. Kristjáns­son
for­maður þing­flokks
4. þm. Vestf. Frjálslyndi ­flokkurinn
128 Guðmundur Hallvarðs­son
8. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Guðmundur Árni Stefáns­son
1. vara­forseti
6. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
128 Guðni Ágústs­son
land­búnaðar­ráðherra
2. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
128 Guðrún Ögmunds­dóttir
11. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
128 Gunnar Birgis­son
2. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Halldór Ásgríms­son
utanríkis­ráðherra
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
128 Halldór Blöndal
forseti
1. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Helga Halldórs­dóttir
 fyrir StB
1. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Helga Guðrún Jónas­dóttir
 fyrir ÁRÁ
11. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Hjálmar Árna­son
vara­for­maður þing­flokks
10. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
128 Ísólfur Gylfi Pálma­son
3. vara­forseti
5. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
128 Jóhann Ársæls­son
vara­for­maður þing­flokks
3. þm. Vesturl. Sam­fylk­ingin
128 Jóhanna Sigurðar­dóttir
5. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin
128 Jón Bjarna­son
5. þm. Norðurl. v. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
128 Jón Kristjáns­son
heilbrigðis­ráðherra
3. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
128 Jónas Hallgríms­son
 fyrir HÁs
1. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
128 Jónína Bjartmarz
16. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
128 Karl V. Matthías­son
2. þm. Vestf. Sam­fylk­ingin
128 Katrín Fjeldsted
14. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Kjartan Ólafs­son
4. þm. Suðurl. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Kolbrún Halldórs­dóttir
17. þm. Reykv. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
128 Kristinn H. Gunnars­son
for­maður þing­flokks
3. þm. Vestf. Fram­sókn­ar­flokkur
128 Kristján L. Möller
3. þm. Norðurl. v. Sam­fylk­ingin
128 Kristján Páls­son
8. þm. Reykn. Utan þingflokka
128 Kristján Páls­son
8. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Lára Margrét Ragnars­dóttir
6. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Lúðvík Bergvins­son
6. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
128 Magnús Stefáns­son
2. þm. Vesturl. Fram­sókn­ar­flokkur
128 Margrét Frímanns­dóttir
3. þm. Suðurl. Sam­fylk­ingin
128 Ólafía Ingólfs­dóttir
 fyrir ÍGP
5. þm. Suðurl. Fram­sókn­ar­flokkur
128 Ólafur Örn Haralds­son
12. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
128 Páll Magnús­son
 fyrir Siv Friðleifs­dóttur
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
128 Páll Péturs­son
félagsmála­ráðherra
aldursforseti
2. þm. Norðurl. v. Fram­sókn­ar­flokkur
128 Pétur Bjarna­son
 fyrir GAK
4. þm. Vestf. Frjálslyndi ­flokkurinn
128 Pétur H. Blöndal
10. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Rannveig Guðmunds­dóttir
4. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
128 Sigríður Ingvars­dóttir
1. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Sigríður Ingvars­dóttir
4. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Sigríður Jóhannes­dóttir
9. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
128 Sigríður Ragnars­dóttir
 fyrir KVM
2. þm. Vestf. Sam­fylk­ingin
128 Sigríður A. Þórðar­dóttir
for­maður þing­flokks
3. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Siv Friðleifs­dóttir
umhverfis­ráðherra
­ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
7. þm. Reykn. Fram­sókn­ar­flokkur
128 Soffía Gísla­dóttir
 fyrir HBl
1. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Sólveig Péturs­dóttir
dómsmála­ráðherra
4. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Stefanía Óskars­dóttir
 fyrir KF
14. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Steingrímur J. Sigfús­son
3. þm. Norðurl. e. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
128 Sturla Böðvars­son
samgöngu­ráðherra
1. þm. Vesturl. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Svanfríður Jónas­dóttir
4. þm. Norðurl. e. Sam­fylk­ingin
128 Sverrir Hermanns­son
vara­for­maður þing­flokks
18. þm. Reykv. Frjálslyndi ­flokkurinn
128 Tómas Ingi Olrich
mennta­mála­ráðherra
5. þm. Norðurl. e. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Valgerður Sverris­dóttir
iðnaðar­ráðherra
við­skipta­ráðherra
2. þm. Norðurl. e. Fram­sókn­ar­flokkur
128 Vigdís Hauks­dóttir
 fyrir ÓÖH
12. þm. Reykv. Fram­sókn­ar­flokkur
128 Vigdís Sveinbjörns­dóttir
 fyrir JónK
3. þm. Austurl. Fram­sókn­ar­flokkur
128 Vilhjálmur Egils­son
1. þm. Norðurl. v. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Vilhjálmur Þ. Vilhjálms­son
 fyrir GHall
8. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Vilhjálmur Þ. Vilhjálms­son
 fyrir BBj
2. þm. Reykv. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Þorgerður K. Gunnars­dóttir
5. þm. Reykn. Sjálf­stæðis­flokkur
128 Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
12. þm. Reykn. Sam­fylk­ingin
128 Þuríður Backman
vara­for­maður þing­flokks
5. þm. Austurl. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
128 Ögmundur Jónas­son
for­maður þing­flokks
13. þm. Reykv. Vinstrihreyf­ingin - grænt framboð
128 Örlygur Hnefill Jóns­son
 fyrir SvanJ
4. þm. Norðurl. e. Sam­fylk­ingin
128 Össur Skarp­héðins­son
7. þm. Reykv. Sam­fylk­ingin

Fann 84.