Ferill 175. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1990–91. – 1060 ár frá stofnun Alþingis.
113. löggjafarþing. – 175 . mál.


Nd.

767. Nefndarálitum frv. til l. um Slysavarnaskóla sjómanna.

Frá samgöngunefnd.    Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og fengið um það umsagnir frá Sjómannasambandi Íslands, Landhelgisgæslu Íslands, Landssambandi slökkviliðsmanna, fræðsluráði sjávarútvegsins, Siglingamálastofnun ríkisins, öryggisfræðslunefnd sjómanna, Landssambandi íslenskra útvegsmanna, Vélskóla Íslands, Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands, Alþýðusambandi Austurlands, Sambandi íslenskra kaupskipaútgerða, Sambandi íslenskra tryggingafélaga.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem flutt er tillaga um á sérstöku þingskjali.
    Guðni Ágústsson var fjarverandi afgreiðslu málsins.

Alþingi, 1. mars. 1991.Árni Gunnarsson,


varaform., frsm.

Matthías Á. Mathiesen.

Björn Grétar Sveinsson.


Kristín Einarsdótti

r.

Friðjón Þórðarson.

Ólafur Þ. Þórðarson.