Umfjöllun allshn. um þáltill. um embættisfærslu umhverfisráðherra

89. fundur
Miðvikudaginn 08. febrúar 1995, kl. 13:30:38 (4048)


     Fjarvistarleyfi:
    Einar K. Guðfinnsson, 3. þm. Vestf.,
    Halldór Blöndal landbrh.,
    Jón Helgason, 2. þm. Suðurl.,
    Sólveig Pétursdóttir, 6. þm. Reykv.,
    Össur Skarphéðinsson umhvrh.

     Aðalmenn taka sæti á ný:
    Gunnlaugur Stefánsson, 5. þm. Austurl.,
    Kristín Ástgeirsdóttir, 15. þm. Reykv.