Ferill 316. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1994–95. – 1064 ár frá stofnun Alþingis.
118. löggjafarþing. – 316 . mál.


622. Nefndarálitum frv. til l. breyt. á l. um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum, nr. 112/1984.

Frá samgöngunefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið á fengið á fund til sín Svein Snorrason hrl., Pál Hjartarson aðstoðarsiglingamálastjóra og Einar Hermannsson, framkvæmdastjóra Sambands íslenskra kaupskipaútgerða, sem áttu sæti í nefndinni sem vann að frumvarpinu og Helga Jóhannesson, lögfræðing í samgönguráðuneyti, sem var ritari þeirrar nefndar.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:     a .     Við 10. gr. Greinin orðist svo:
                  Í stað 3. mgr. 13. gr. laganna koma tvær nýjar málsgreinar er orðast svo:
                  Skírteinin skulu gefin út á íslensku og ensku og gilda til fimm ára í senn. Samgönguráð herra setur reglur um skilyrði til endurnýjunar atvinnuskírteina, svo sem um viðhald rétt inda og heilsufar, þar sem taka skal mið af alþjóðasamþykkt um þjálfun, skírteini og vakt stöðu sjómanna frá 1978, eftir því sem við á. Atvinnuskírteini samkvæmt STCW-alþjóða samþykktinni skulu þó gefin út af Siglingamálastofnun ríkisins.
                  Skírteinishafi skal hafa skírteinið meðferðis við skipstjórn og sýna það þegar löggæslu maður krefst þess.
     b .     Við bætist ný grein, 12. gr., er orðist svo:
                  2. málsl. 2. mgr. 21. gr. laganna orðast svo: Í nefndinni eiga sæti tveir fulltrúar tilnefnd ir af fulltrúum útgerðaraðila, einn fulltrúi tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands og einn fulltrúi tilnefndur af Vélstjórafélagi Íslands, en formann nefndarinnar skip ar ráðherra án tilnefningar.

    Breyting sú, sem fram kemur í 2. mgr. a-liðar, er til að taka af allan vafa um að skipstjórnar menn þurfi að hafa atvinnuskírteini sín meðferðis á skipi og auðvelda þannig Landhelgisgæslu ríkisins eftirlitsstörf sín að þessu leyti. Breytingin í b-lið er gerð til samræmis við frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuréttindi vélstjóra og vélavarða á íslenskum skipum, nr. 113/1984, 315. mál, enda er um sömu nefndina að ræða.

Alþingi, 8. febr. 1995.    Pálmi Jónsson,     Petrína Baldursdóttir.     Guðni Ágústsson.
    form., frsm.          

    Egill Jónsson.     Jóna Valgerður Kristjánsdóttir.     Árni Johnsen.

    Sturla Böðvarsson.     Jóhann Ársælsson.     Stefán Guðmundsson.