Útbýting 120. þingi, 87. fundi 1996-02-08 18:19:06, gert 9 16:29

Aðgerðir til að bæta stöðu skuldara, 302. mál, þáltill. JóhS, þskj. 542.

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri, 307. mál, frv. KPál o.fl., þskj. 547.