Fjarvistarleyfi 120. þingi, 111. fundi 20., gert 20 14:1

Guðmundur Bjarnason landbrh.,

Halldór Blöndal samgrh.,

Ingibjörg Pálmadóttir heilbrrh.,

Ragnar Arnalds, 4. þm. Norðurl. v.