1996-03-20 16:01:52# 120. lþ.#F 112.#4. fundur. Landflutningasjóður., til 16:02:23| A gert 20 16:16
[prenta uppsett í dálka] 112. fundur

Landflutningasjóður, frh. 3. umr.

Stjfrv., 317. mál (hlutverk). --- Þskj. 733.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:02]

Frv. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BG, DO, EOK, FrS, GHH, GÁ, GGuðbj, HÁs, HjÁ, ÍGP, JóhS, JónK, KÁ, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓRG, PP, PHB, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

29 þm. (ÁE, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, FI, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GMS, HBl, HjálmJ, HG, IP, JBH, KHG, ÓÖH, RA, RG, SighB, SAÞ, StG, SJS, TIO, ÖJ) fjarstaddir.