Útbýting 120. þingi, 110. fundi 1996-03-19 21:11:46, gert 19 23:46

Erfðabreyttar lífverur, 117. mál, brtt. umhvn., þskj. 737.

Stéttarfélög og vinnudeilur, 415. mál, stjfrv. (félmrh.), þskj. 739.