Fjarvistarleyfi 120. þingi, 117. fundi 12., gert 15 8:25

Arnbjörg Sveinsdóttir, 5. þm. Austurl.,

Björn Bjarnason menntmrh.,

Einar K. Guðfinnsson, 1. þm. Vestf.,

Finnur Ingólfsson viðskrh.,

Ísólfur Gylfi Pálmason, 4. þm. Suðurl.,

Sighvatur Björgvinsson, 4. þm. Vestf.,

Sigríður A. Þórðardóttir, 3. þm. Reykn.,

Siv Friðleifsdóttir, 4. þm. Reykn.,

Sólveig Pétursdóttir, 5. þm. Reykv.,

Steingrímur J. Sigfússon, 4. þm. Norðurl. e.