Útbýting 120. þingi, 117. fundi 1996-04-12 10:32:39, gert 15 8:25

Brottfall nemenda úr skyldunámi, 401. mál, svar menntmrh., þskj. 816.

Náms- og starfsfræðsla, 402. mál, svar menntmrh., þskj. 817.

Námsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum, 403. mál, svar menntmrh., þskj. 818.

Skálar á miðhálendi Íslands, 440. mál, svar umhvrh., þskj. 813.

Útlánatöp banka, sparisjóða og sjóða 1990--95, 425. mál, svar viðskrh., þskj. 815.

Varðveisla ósnortinna víðerna, 476. mál, þáltill. KH o.fl., þskj. 814.