Útbýting 120. þingi, 117. fundi 1996-04-12 15:21:26, gert 15 8:25

Schengen-samstarfið, 477. mál, skýrsla dómsmrh. og utanrrh., þskj. 821.

Tæknifrjóvgun, 154. mál, nál. meiri hluta allshn., þskj. 819; brtt. meiri hluta allshn., þskj. 820.