Fjarvistarleyfi 120. þingi, 130. fundi 03., gert 3 18:31

Egill Jónsson, 3. þm. Austurl.,

Geir H. Haarde, 4. þm. Reykv.,

Guðmundur Bjarnason landbrh.,

Ísólfur Gylfi Pálmason, 4. þm. Suðurl.,

Jón Baldvin Hannibalsson, 9. þm. Reykv.,

Tómas Ingi Olrich, 5. þm. Norðurl. e.