Fjarvistarleyfi 120. þingi, 135. fundi 10., gert 13 10:0

Einar K. Guðfinnsson, 1. þm. Vestf.,

Gísli S. Einarsson, 5. þm. Vesturl.,

Guðmundur Bjarnason landbrh.,

Stefán Guðmundsson, 3. þm. Norðurl. v.,

Tómas Ingi Olrich, 5. þm. Norðurl. e.