Fjarvistarleyfi 120. þingi, 151. fundi 29., gert 11 15:18

Árni R. Árnason, 6. þm. Reykn.,

Geir H. Haarde, 4. þm. Reykv.,

Guðmundur Árni Stefánsson, 9. þm. Reykn.,

Siv Friðleifsdóttir, 4. þm. Reykn.,

Valgerður Sverrisdóttir, 3. þm. Norðurl. e.,

Þorsteinn Pálsson sjútvrh.