1996-05-02 13:42:52# 120. lþ.#F 129.#7. fundur. Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands., til 13:45:06| A gert 3 2:1
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 308. mál (erlend eignaraðild að skipum). --- Þskj. 549, nál. 836 og 843.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:43]

1. gr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FI, FrS, GuðjG, GHall, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

12 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GÁS, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, RG, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, BH, EgJ, GHH, GB, GMS, IP, ÍGP, PP, RA, StG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 836 (ný grein, verður 2. gr.) samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FI, FrS, GuðjG, GHall, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

10 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GÁS, JóhS, JBH, LB, RG, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, BH, EgJ, GHH, GB, GMS, IP, ÍGP, PP, RA, StG, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FI, FrS, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, LMR, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

12 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KH, LB, RG, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, BH, EgJ, GHH, GB, GMS, IP, ÍGP, PP, RA, StG, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv.