1996-05-03 11:38:05# 120. lþ.#F 130.#3. fundur. Tæknifrjóvgun., til 11:58:46| A gert 3 18:31
[prenta uppsett í dálka] 130. fundur

Tæknifrjóvgun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 154. mál. --- Þskj. 184, nál. 819, 824 og 841, brtt. 820, 826, 842 og 884.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:40]

1. gr. samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, FrS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÖJ, ÖS.

10 þm. (EgJ, FI, GHH, GB, HÁs, ÍGP, JBH, KHG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

1 þm. gerði grein fyrir atkvæði sínu.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:38]

Hjálmar Jónsson:


Brtt. 820,1 samþ. með 53 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 826,1 felld með 36:3 atkv. og sögðu

 já:
GGuðbj, KÁ, KH.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FrS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÖS.

14 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, HG, JóhS, LB, MF, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EgJ, FI, GHH, GB, HÁs, ÍGP, JBH, KHG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 820,2 samþ. með 53 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, FrS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÖJ, ÖS.

1 þm. (GGuðbj) greiddi ekki atkv.

10 þm. (EgJ, FI, GHH, GB, HÁs, ÍGP, JBH, KHG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 884,1 felld með 41:2 atkv. og sögðu

 já:
HG, SvanJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FrS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, IP, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÖJ, ÖS.

10 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, HjálmJ, JóhS, LB, MF, SJóh, SJS, SvG) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EgJ, FI, GHH, GB, HÁs, ÍGP, JBH, KHG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:42]

Hjörleifur Guttormsson:


Brtt. 842 kölluð aftur til 3. umr.

Brtt. 826,2 felld með 39:3 atkv. og sögðu

 já:
GGuðbj, KÁ, KH.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, BH, EKG, EOK, FrS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÖS.

11 þm. (ÁE, ÁRJ, HjÁ, HG, JóhS, LB, MF, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EgJ, FI, GHH, GB, HÁs, ÍGP, JBH, KHG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 820,3 samþ. með 43:4 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FrS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, IP, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SighB, SJóh, SAÞ, SP, StG, SJS, StB, SvG, VS, VE, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRJ, HG, JóhS, SF.

6 þm. (ÁE, BH, HjálmJ, MF, RG, SvanJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EgJ, FI, GHH, GB, HÁs, ÍGP, JBH, KHG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 44:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FrS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, IP, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SighB, SJóh, SAÞ, SP, StG, SJS, StB, SvG, VS, VE, ÖJ, ÖS.
nei:
BH.

8 þm. (ÁE, ÁRJ, HjálmJ, HG, JóhS, RG, SF, SvanJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EgJ, FI, GHH, GB, HÁs, ÍGP, JBH, KHG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 884,2 felld með 41:1 atkv. og sögðu

 já:
HG.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FrS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, IP, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, HjálmJ, JóhS, LB, MF, RG, SJS, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EgJ, FI, GHH, GB, HÁs, ÍGP, JBH, KHG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:46]

Hjörleifur Guttormsson:


[11:47]

Sólveig Pétursdóttir:


5. gr. samþ. með 50:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, FI, FrS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÖJ, ÖS.
nei:
HG.

1 þm. (JóhS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (EgJ, GHH, GB, GÁ, HÁs, ÍGP, JBH, KHG, StG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 826,3--4 komu ekki til atkv.

6. gr. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, FI, FrS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvG, VS, VE, ÖJ, ÖS.

2 þm. (HG, SvanJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (EgJ, GHH, GB, GÁ, HÁs, ÍGP, JBH, KHG, StG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 884,3--5 komu ekki til atkv.

7.--10. gr. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EKG, EOK, FI, FrS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, VS, VE, ÖJ, ÖS.

4 þm. (BH, HG, JóhS, SvanJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EgJ, GHH, GB, GÁ, HÁs, ÍGP, JBH, KHG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 820,4 samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, FI, FrS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÖJ, ÖS.

10 þm. (EgJ, GHH, GB, GÁ, HÁs, ÍGP, JBH, KHG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

1 þm. gerði grein fyrir atkvæði sínu.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:53]

Hjörleifur Guttormsson:


11. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

12. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 820,5 (ný 13. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, FI, FrS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, VS, VE, ÖJ, ÖS.

2 þm. (HG, SvanJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EgJ, GHH, GB, GÁ, HÁs, ÍGP, JBH, KHG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 820,6 samþ. með 53 shlj. atkv.

14. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 820,7 samþ. með 52 shlj. atkv.

15. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 53 shlj. atkv.