1996-05-03 11:58:48# 120. lþ.#F 130.#4. fundur. Viðskiptabankar og sparisjóðir., til 12:01:25| A gert 3 18:31
[prenta uppsett í dálka] 130. fundur

Viðskiptabankar og sparisjóðir, frh. 3. umr.

Stjfrv., 232. mál (eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.). --- Þskj. 854, brtt. 705 og 881.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:59]

Brtt. 881 samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, FI, FrS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÖJ, ÖS.

2 þm. (KÁ, KH) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EgJ, GHH, GB, GÁ, HÁs, ÍGP, JBH, KHG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 705,13.b samþ. með 31:14 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FI, FrS, GuðjG, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE.
nei:
ÁE, ÁRJ, GE, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SvanJ, ÖS.

8 þm. (BH, HG, PHB, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EgJ, GHH, GB, GÁ, HÁs, ÍGP, JBH, KHG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:00]

Ágúst Einarsson:


Frv., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, FI, FrS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÖJ, ÖS.

2 þm. (HG, JóhS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EgJ, GHH, GB, GÁ, HÁs, ÍGP, JBH, KHG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.