1996-05-03 12:01:46# 120. lþ.#F 130.#5. fundur. Einkaleyfi., til 12:02:09| A gert 3 18:31
[prenta uppsett í dálka] 130. fundur

Einkaleyfi, frh. 3. umr.

Stjfrv., 233. mál (lækningalyf, lyfjavernd o.fl.). --- Þskj. 895.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:02]

Frv. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EKG, FI, FrS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÖJ, ÖS.

11 þm. (EgJ, EOK, GHH, GB, GÁ, HÁs, ÍGP, JBH, KHG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.