1996-05-06 15:02:32# 120. lþ.#F 131.#1. fundur. Framhaldsskólar., til 15:35:06| A gert 6 16:31
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur

Framhaldsskólar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 94. mál (heildarlög). --- Þskj. 96, nál. 882, 889 og 905, brtt. 883 og 910.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:07]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj*, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

11 þm. (BH, HG, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:04]

Stefán Guðmundsson:


[15:05]

Sigríður Jóhannesdóttir:


[15:06]

Guðný Guðbjörnsdóttir:


[15:06]

Ragnar Arnalds:


2. gr. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

12 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁJ, FrS, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 883,1 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS*, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, ÖS.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, StG, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddi ekki atkv.

8 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, VE, ÞorstP) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

3. gr., svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS*, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE.

22 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, StG, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

4.--5. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

12 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 883,2 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

9 þm. (GGuðbj, HG, KÁ, KH, RA, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

6. gr., svo breytt, samþ. með 39:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE.
nei:
SJS.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 883,3 samþ. með 46:3 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG*, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.
nei:
GGuðbj, HG, KÁ.

7 þm. (KHG, KH, RA, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

7. gr., svo breytt, samþ. með 44:8 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG*, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.
nei:
GGuðbj, HG, KÁ, KH, RA, SJS, SvG, ÖJ.

4 þm. (BH, KHG, SJóh, StG) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

8. gr. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

11 þm. (BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 883,4 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÖJ, ÖS.

6 þm. (GGuðbj, HG, KÁ, KH, RA, StG) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

9. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

12 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

10. gr. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

11 þm. (BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 883,5 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, StG, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

11. gr., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE.

23 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, StG, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

12.--15. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

12 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 883,6 samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÖS.

7 þm. (GGuðbj, HG, KÁ, KH, RA, StG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

16. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

12 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

17.--20. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

12 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 883,7 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

11 þm. (BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

21. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

12 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 883,8 samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE, ÖS.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

22. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE, ÖS.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

23.--29. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

12 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 883,9 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

11 þm. (BH, GGuðbj, HG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

30. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

12 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

31.--36. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

12 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 910 kölluð aftur til 3. umr.

Brtt. 883,10 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE.

18 þm. (BH, GÁS, GGuðbj, HG, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, StG, SJS, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

37. gr., 1.--3. mgr. og 1.--2. málsl. 4. mgr., samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE.

23 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, GMS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, StG, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

37. gr., 3. málsl. 4. mgr., samþ. með 34:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.

2 þm. (RA, StG) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

37. gr., 4.--5. málsl. 4. mgr. og 5.--7. mgr., svo breytt, samþ. með 33:9 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE.
nei:
GGuðbj, HG, KÁ, KH, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ.

14 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, JóhS, JBH, KHG, LB, RG, SighB, StG, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

37. gr., svo breytt, samþ. með 33:8 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE.
nei:
GGuðbj, HG, KÁ, KH, RA, SJS, SvG, ÖJ.

14 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, JóhS, JBH, KHG, LB, RG, SighB, StG, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁJ, EgJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

38.--46. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

12 þm. (BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 883,11 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE.

23 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, StG, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, HÁs, HBl, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

47. gr., svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE.

23 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, StG, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (ÁJ, HÁs, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 883,12 (ný 48. gr.) samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE, ÖS.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (ÁJ, HÁs, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. I og II samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE, ÖS.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (ÁJ, HÁs, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 883,13 (nýtt ákv. til brb. III) samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

13 þm. (BH, GGuðbj, GMS, HG, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, StG, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (ÁJ, HÁs, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, SvanJ, VS, VE, ÖS.

9 þm. (GGuðbj, HG, KÁ, KH, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (ÁJ, HÁs, IP, MF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.