1996-05-06 16:51:54# 120. lþ.#F 131.#3. fundur. Mannanöfn., til 17:00:29| A gert 6 19:16
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur

Mannanöfn, frh. 3. umr.

Stjfrv., 73. mál (heildarlög). --- Þskj. 712, brtt. 715, 784 og 901, till. til rökst. dagskrár 691.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:54]

Till. til rökst. dagskrár á þskj. 691 kölluð aftur.

Brtt. 715 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KPál, LB, MS, ÓE, PP, PHB, SighB, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÞorstP.

7 þm. (GuðjG, HG, JBH, RA, StG, SJS, SvG) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, FI, FrS, GÁS, IP, KÁ, KH, LMR, MF, ÓÖH, RG, SJóh, SAÞ, TIO, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.

Brtt. 784 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KPál, LB, MS, ÓE, PP, PHB, SighB, SF, SP, SJS, StB, SvG, VS, VE, ÞorstP.

6 þm. (BH, GuðjG, JBH, RA, StG, SvanJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, FI, FrS, GÁS, IP, KÁ, KH, LMR, MF, ÓÖH, RG, SJóh, SAÞ, TIO, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 901 samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KPál, LB, MS, ÓE, PP, PHB, RA, SighB, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP.

2 þm. (GuðjG, StG) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁE, ÁJ, ÁRJ, BBj, FI, FrS, GÁS, IP, KÁ, KH, LMR, MF, ÓÖH, RG, SJóh, SAÞ, TIO, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 33:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, MS, ÓE, PP, PHB, SighB, SF, SP, StB, VS, VE, ÞorstP.
nei:
HG, StG.

9 þm. (BH, GuðjG, JóhS, JBH, LB, RA, SJS, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁE, ÁJ, ÁRJ, BBj, FI, FrS, GÁS, IP, KÁ, KH, LMR, MF, ÓÖH, RG, SJóh, SAÞ, TIO, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:57]

Svavar Gestsson:


[16:59]

Sólveig Pétursdóttir: