1996-05-15 16:20:38# 120. lþ.#F 138.#3. fundur. Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands., til 16:21:38| A gert 26 9:5
[prenta uppsett í dálka] 138. fundur

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 308. mál (erlend eignaraðild að skipum). --- Þskj. 897.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:21]

Frv. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, KF, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

8 þm. (ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, JBH, LB, SighB, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁE, ÁRÁ, BH, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, JónK, KÁ, KH, MF, RG, SP, StG, SvanJ) fjarstaddir.