1996-05-15 16:22:42# 120. lþ.#F 138.#5. fundur. Tæknifrjóvgun., til 16:26:34| A gert 17 8:25
[prenta uppsett í dálka] 138. fundur

Tæknifrjóvgun, frh. 3. umr.

Stjfrv., 154. mál. --- Þskj. 906, brtt. 842, 949 og 950.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:22]

Brtt. 842 kölluð aftur.

Brtt. 949 felld með 37:9 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, MF, SJS.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GMS, HBl, HjÁ, IP, ÍGP, JBH, KF, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SighB, SJóh, SAÞ, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

5 þm. (HjálmJ, RA, SF, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁE, ÁRÁ, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, JónK, KÁ, RG, SP, StG, SvanJ) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:23]

Hjörleifur Guttormsson:


[16:24]

Sighvatur Björgvinsson:


Brtt. 950 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, KF, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁE, ÁRÁ, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, JónK, KÁ, RG, SP, StG, SvanJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:25]

Hjörleifur Guttormsson:


Frv., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, KF, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

4 þm. (ÁRJ, BH, HG, MF) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁE, ÁRÁ, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, JónK, KÁ, RG, SP, StG, SvanJ) fjarstaddir.