1996-05-17 13:58:12# 120. lþ.#F 140.#4. fundur. Umgengni um nytjastofna sjávar., til 14:10:40| A gert 20 8:58
[prenta uppsett í dálka] 140. fundur

Umgengni um auðlindir sjávar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 249. mál. --- Þskj. 371, nál. 924, brtt. 925, 929 og 972.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:59]

Brtt. 925,1 (ný 1. gr.) samþ. með 33 shlj. atkv.

Brtt. 925,2--3 (2. gr. breytist, 3. gr. falli brott) samþ. með 38 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. 925,4 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, KF, KHG, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GGuðbj, KH) greiddu ekki atkv.

23 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BBj, DO, FI, FrS, GÁS, GMS, HBl, IP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, LB, MF, RG, SighB, SP, StG, StB, SvanJ) fjarstaddir.

4. gr. (verður 3. gr.), svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, KF, KHG, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

3 þm. (GGuðbj, KÁ, KH) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BBj, DO, FI, FrS, GÁS, GMS, HBl, IP, JóhS, JBH, JónK, LB, MF, RG, SighB, SP, StG, StB, SvanJ) fjarstaddir.

5. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 972 felld með 30:7 atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, BH, EKG, EOK, KF*, PHB, VE.
nei:
ArnbS, ÁMM, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, HÁs, HjÁ, HG, ÍGP, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

3 þm. (EgJ, GE, ÖS) greiddu ekki atkv.

23 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BBj, DO, FI, FrS, GÁS, GMS, HBl, HjálmJ, IP, JóhS, JBH, JónK, LB, MF, RG, SighB, SP, StG, StB, SvanJ) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

6. gr. (verður 5. gr.) samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 925,5--8 samþ. með 41 shlj. atkv.

7.--15. gr. (verða 6.--14. gr.), svo breyttar, samþ. með 40 shlj. atkv.

16.--23. gr. (verða 15.--22. gr.) samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 929 kölluð aftur.

24. gr., 1. málsl. 1. mgr. (verður 23. gr., 1. málsl. 1. mgr.), samþ. með 41 shlj. atkv.

24. gr., 2. málsl. 1. mgr. (verður 23. gr., 2. málsl. 1. mgr.), samþ. með 31:9 atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, BH, EgJ, GHH, GB, GÁ, GGuðbj, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, KF, KÁ, KH, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.
nei:
ArnbS, EKG, EOK, GE, GuðjG, KHG, PHB, VE, ÖS.

1 þm. (GHall) greiddi ekki atkv.

22 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BBj, DO, FI, FrS, GÁS, GMS, HBl, IP, JóhS, JBH, JónK, LB, MF, RG, SighB, SP, StG, StB, SvanJ) fjarstaddir.

24. gr., 2.--3. mgr. (verður 23. gr., 2.--3. mgr.), samþ. með 41 shlj. atkv.

25.--32. gr. (verða 24.--31. gr.) samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 925,9 (ný fyrirsögn) samþ. með 40 shlj. atkv.

Frv. vísað til 3. umr. með 40 shlj. atkv.