1996-05-20 15:05:34# 120. lþ.#F 142.#1. fundur. Umgengni um nytjastofna sjávar., til 15:08:53| A gert 21 9:44
[prenta uppsett í dálka] 142. fundur

Umgengni um nytjastofna sjávar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 249. mál. --- Þskj. 996, brtt. 1002 og 1004.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:07]

Brtt. 1004 felld með 37:8 atkv. og sögðu

 já:
GE, GÁS, GGuðbj, JBH, LB, RG, SighB, ÖS.
nei:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, KF, KHG, KÁ, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, RA, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP.

8 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, JóhS, KH, PHB, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, EgJ, GHall, HÁs, HBl, JónK, KPál, SP, StG, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:06]

Pétur H. Blöndal:


Brtt. 1002 samþ. með 55 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

8 þm. (ÁRÁ, EgJ, GHall, HÁs, JónK, SP, StG, ÖJ) fjarstaddir.