1996-05-20 15:08:55# 120. lþ.#F 142.#2. fundur. Tóbaksvarnir., til 15:22:34| A gert 21 0:31
[prenta uppsett í dálka] 142. fundur

Tóbaksvarnir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 313. mál (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.). --- Þskj. 554, nál. 941, brtt. 942 og 991.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:09]

1. gr. samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

1 þm. (JBH) greiddi ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, EgJ, GHall, HÁs, JónK, SP, StG, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 942,1 samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

8 þm. (ÁRÁ, EgJ, GHall, HÁs, JónK, RG, SP, StG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:10]

Hjörleifur Guttormsson:


2. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 942,2 samþ. með 55 shlj. atkv.

3. gr., 2.--3. efnismgr. og 1. og 4. efnismgr., svo breyttar, samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 991 felld með 28:24 atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁRJ, BH, DO, EKG, EOK, GE, GuðjG, GÁS, GÁ, GMS, JBH, KHG, KPál, MF, ÓÖH, RA, RG, SJóh, SJS, SvG, VE, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, AK, ÁJ, BBj, FrS, GHH, GB, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, KF, KÁ, KH, MS, ÓE, PHB, SAÞ, SF, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP.

2 þm. (ÁE, SighB) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, EgJ, GHall, HÁs, JónK, LB, PP, SP, StG) fjarstaddir.

3. gr., 5. efnismgr., samþ. með 42:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EOK, FrS, GHH, GB, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.
nei:
BH, GE, JBH, LB, RG, VE, ÖS.

6 þm. (ÁRJ, EKG, GuðjG, GÁS, GÁ, SvanJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, EgJ, GHall, HÁs, JónK, PP, SP, StG) fjarstaddir.

3. gr., 6. efnismgr., samþ. með 54 shlj. atkv.

4. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 942,3 samþ. með 55 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 942,4 samþ. með 56 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 942,5 samþ. með 56 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 942,6 samþ. með 56 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 56 shlj. atkv.

9. gr. samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 942,7 samþ. með 56 shlj. atkv.

10. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 55 shlj. atkv.