1996-05-21 13:44:48# 120. lþ.#F 143.#2. fundur. Þjóðminjalög., til 13:46:48| A gert 21 23:31
[prenta uppsett í dálka] 143. fundur

Þjóðminjalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 285. mál (flutningur menningarverðmæta). --- Þskj. 524, nál. 943, brtt. 944.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:45]

1. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 944 samþ. með 49 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

3.--4. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv.