1996-05-22 14:41:24# 120. lþ.#F 144.#3. fundur. Þjóðminjalög., til 14:41:47| A gert 22 16:36
[prenta uppsett í dálka] 144. fundur

Þjóðminjalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 285. mál (flutningur menningarverðmæta). --- Þskj. 1018 (sbr. 524).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:41]

Frv. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁE, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GGuðbj, GMS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP.

21 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁÞ, BH, GHall, GÁS, GÁ, HBl, HG, IP, ÍGP, LB, RG, SighB, SAÞ, SF, StG, SvG, VE, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.