1996-05-22 14:42:22# 120. lþ.#F 144.#5. fundur. Tollalög., til 14:43:07| A gert 3 9:7
[prenta uppsett í dálka] 144. fundur

Tollalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 441. mál (yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl). --- Þskj. 1022.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:43]

Frv. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁE, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GGuðbj, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP.

19 þm. (ÁRÁ, ÁJ, BH, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HBl, IP, ÍGP, LB, RG, SighB, SF, StG, SvG, VE, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.