1996-05-22 14:43:09# 120. lþ.#F 144.#6. fundur. Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum., til 14:43:46| A gert 3 9:7
[prenta uppsett í dálka] 144. fundur

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 469. mál (nýting afla o.fl.). --- Þskj. 1023.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:43]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁE, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP.

18 þm. (ÁRÁ, ÁJ, BH, GuðjG, GHall, GÁS, HBl, IP, ÍGP, LB, RG, SighB, SF, StG, SvG, VE, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.