1996-05-29 16:07:43# 120. lþ.#F 151.#1. fundur. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins., til 16:51:31| A gert 29 17:31
[prenta uppsett í dálka] 151. fundur

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 372. mál (heildarlög). --- Þskj. 973, frhnál. 1056 og 1072, brtt. 887, 930, 945 og 1057.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:22]

Till. til rökst. dagskrár í nál. 1072 felld með 30:22 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
GGuðbj, HG, JóhS, ÁÞ, KHG, KÁ, KH, LB, MF, SJóh, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS, ÁE, ÁRJ, BH, GE.
nei:
GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE, ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, AK, FrS, GuðjG, GB, ÓE.

1 þm. (GHall) greiddi ekki atkv.

10 þm. (GÁ, HÁs, IP, KF, SF, VS, ÞorstP, ÁRÁ, GHH, GÁS) fjarstaddir.

7 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:12]

Guðný Guðbjörnsdóttir:


[16:14]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[16:15]

Steingrímur J. Sigfússon:


[16:17]

Svavar Gestsson:


[16:18]

Vilhjálmur Egilsson:


[16:19]

Ögmundur Jónasson:


[16:20]

Ágúst Einarsson:


Brtt. 1057,1 samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE, ÖS.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRÁ, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, IP, KF, SF, VS, ÞorstP) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:22]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 887,8 og 18 kölluð aftur.

Brtt. 1057,2--3 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁRÁ, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, IP, KF, SF, VS, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 930 felld með 30:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GuðjG, GB, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE.

4 þm. (GE, GHall, LB, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRÁ, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, IP, KF, SF, VS, ÞorstP) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:25]

Ágúst Einarsson:


Brtt. 1057,4 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁRÁ, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, IP, KF, SF, VS, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 1057,5 samþ. með 31:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VE.
nei:
ÖS.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, StG, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddi ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, IP, KF, VS, ÞorstP) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:27]

Svavar Gestsson:


[16:28]

Össur Skarphéðinsson:


[16:29]

Kristín Ástgeirsdóttir:


Brtt. 1057,6--12 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁRÁ, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, IP, KF, SF, VS, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 1057,13 samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SighB, SJóh, SAÞ, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VE, ÖJ, ÖS.

4 þm. (ÁÞ, GE, LB, RG) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRÁ, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, IP, KF, SF, VS, ÞorstP) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:32]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 945 felld með 30:16 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, EKG, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE.

6 þm. (ÁÞ, GE, LB, RG, SighB, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRÁ, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, IP, KF, SF, VS, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 1057,14--16 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁRÁ, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, IP, KF, SF, VS, ÞorstP) fjarstaddir.

[16:34]

Svavar Gestsson (um fundarstjórn):


[16:36]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


Tillaga um að vísa frv., með áorðn. breyt. á þskj. 1057, aftur til efh.- og viðskn. felld með 30:21 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE.

12 þm. (ÁRÁ, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, IP, ÍGP, KF, SF, VS, ÞorstP) fjarstaddir.

[16:37]

Svavar Gestsson (um fundarstjórn):


Frv., svo breytt, samþ. með 30:20 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
SP, StG, StB, TIO, VE, ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, AK, FrS, GuðjG, GB, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, ÓE.
nei:
SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS, ÁE, ÁRJ, BH, GE, HG, JóhS, ÁÞ, KÁ, KH, LB, MF, SJóh, RA, RG, SighB.

2 þm. (GHall, KHG) greiddu ekki atkv.

11 þm. (SF, VS, ÞorstP, ÁRÁ, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, IP, KF) fjarstaddir.

8 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:39]

Steingrímur J. Sigfússonson:


[16:41]

Svavar Gestsson:


[16:43]

Vilhjálmur Egilsson:


[16:44]

Ágúst Einarsson:


[16:45]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson):


[16:47]

Kristín Ástgeirsdóttir:


[16:49]

Pétur H. Blöndal:


[16:50]

Rannveig Guðmundsdóttir: