1996-05-29 16:55:41# 120. lþ.#F 151.#5. fundur. Framhaldsskólar., til 17:10:28| A gert 29 17:31
[prenta uppsett í dálka] 151. fundur

Framhaldsskólar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 94. mál (heildarlög). --- Þskj. 918, brtt. 910, 1076 og 1082.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:57]

Brtt. 1076,1 felld með 29:11 atkv. og sögðu

 já:
ÁÞ, BH, GE, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, GB, GHall, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE.

6 þm. (GMS, JóhS, LB, RG, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HG, IP, KF, MF, SF, VS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:56]

Svavar Gestsson:


Brtt. 1076,2 felld með 30:11 atkv. og sögðu

 já:
BH, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE.

5 þm. (ÁÞ, GE, LB, RG, SighB) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HG, IP, KF, MF, SF, VS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:57]

Svavar Gestsson:


Brtt. 1076,3 felld með 30:10 atkv. og sögðu

 já:
ÁÞ, BH, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE.

6 þm. (GE, JóhS, LB, RG, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HG, IP, KF, MF, SF, VS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1082,1 felld með 30:11 atkv. og sögðu

 já:
ÁÞ, BH, GE, KHG, LB, RA, RG, SJóh, SJS, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE.

5 þm. (JóhS, KÁ, KH, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HG, IP, KF, MF, SF, VS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1082,2 felld með 30:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁÞ, BH, GE, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE.

2 þm. (KÁ, SvanJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HG, IP, KF, MF, SF, VS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1076,4 felld með 29:13 atkv. og sögðu

 já:
ÁÞ, BH, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, VE, ÖJ.
nei:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO.

4 þm. (GE, LB, RG, SighB) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HG, IP, KF, MF, SF, VS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1076,5 felld með 30:11 atkv. og sögðu

 já:
BH, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE.

5 þm. (ÁÞ, GE, LB, RG, SighB) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HG, IP, KF, MF, SF, VS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:01]

Svavar Gestsson:


Brtt. 1076,6 felld með 30:11 atkv. og sögðu

 já:
BH, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE.

5 þm. (ÁÞ, GE, LB, RG, SighB) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HG, IP, KF, MF, SF, VS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1076,7 felld með 29:12 atkv. og sögðu

 já:
ÁÞ, BH, GE, JónK, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE.

5 þm. (JóhS, LB, RG, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HG, IP, KF, MF, SF, VS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:02]

Svavar Gestsson:


Brtt. 910 felld með 30:12 atkv. og sögðu

 já:
ÁÞ, BH, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE.

4 þm. (GE, LB, RG, SighB) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HG, IP, KF, MF, SF, VS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:03]

Ragnar Arnalds:


[17:04]

Hjálmar Jónsson:


[17:05]

Stefán Guðmundsson:


Frv. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, ÁÞ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GE, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VE.

12 þm. (ÁRJ, BH, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁE, ÁRÁ, EOK, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HG, KF, MF, SF, VS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:06]

Sigríður Jóhannesdóttir:


[17:07]

Ásta B. Þorsteinsdóttir:


[17:09]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 1076,8 kölluð aftur.