1996-05-29 17:22:57# 120. lþ.#F 151.#14. fundur. Sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda., til 17:23:27| A gert 11 15:18
[prenta uppsett í dálka] 151. fundur

Sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda, frh. 3. umr.

Stjfrv., 389. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1087.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:23]

Frv. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GE, GuðjG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VE, ÖJ.

14 þm. (ÁE, ÁRÁ, GHH, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HG, KF, MF, SF, VS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.