Útbýting 120. þingi, 134. fundi 1996-05-09 15:50:07, gert 10 9:3

Evrópusamningur um forsjá barna, 471. mál, nál. utanrmn., þskj. 937.

Fullgilding samnings gegn pyndingum, 475. mál, nál. utanrmn., þskj. 938.

Kærur vegna iðnlagabrota, 517. mál, fsp. HjÁ og GÁS, þskj. 936.

Náttúruvernd, 366. mál, nál. meiri hluta umhvn., þskj. 934; brtt. meiri hluta umhvn., þskj. 935.

Norðurlandasamningur um félagslega aðstoð og félagsleg réttindi, 493. mál, nál. utanrmn., þskj. 940.

Samningur milli Efnahagsbandalags Evrópu og Íslands, 491. mál, nál. utanrmn., þskj. 939.