Útbýting 120. þingi, 134. fundi 1996-05-09 17:07:19, gert 10 8:18

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 372. mál, brtt. KÁ, þskj. 945.

Tóbaksvarnir, 313. mál, nál. heilbr.- og trn., þskj. 941; brtt. heilbr.- og trn., þskj. 942.

Þjóðminjalög, 285. mál, nál. menntmn., þskj. 943; brtt. menntmn., þskj. 944.