Útbýting 120. þingi, 136. fundi 1996-05-13 15:01:57, gert 14 9:51

Húsbréfalán, 380. mál, svar félmrh., þskj. 946.

Varnir gegn mengun sjávar, 385. mál, nál. umhvn., þskj. 947; brtt. umhvn., þskj. 948.