Útbýting 120. þingi, 136. fundi 1996-05-13 22:19:09, gert 14 9:51

Tollalög, 441. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 952; brtt. efh.- og viðskn., þskj. 953.

Tæknifrjóvgun, 154. mál, brtt. HG o.fl., þskj. 949; brtt. allshn., þskj. 950.