Útbýting 120. þingi, 137. fundi 1996-05-14 16:24:54, gert 15 8:59

Fjáröflun til vegagerðar, 442. mál, brtt. ÁRJ o.fl., þskj. 958.

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, 520. mál, stjfrv. (umhvrh.), þskj. 957.