Útbýting 120. þingi, 151. fundi 1996-05-29 10:03:11, gert 29 17:31

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, 519. mál, nál. minni hluta sjútvn., þskj. 1086.