Fjarvistarleyfi 120. þingi, 160. fundi 04., gert 19 11:4

Ágúst Einarsson, 11. þm. Reykn.,

Gunnlaugur M. Sigmundsson, 2. þm. Vestf.,

Páll Pétursson félmrh.,

Siv Friðleifsdóttir, 4. þm. Reykn.,

Steingrímur J. Sigfússon, 4. þm. Norðurl. e.,

Össur Skarphéðinsson, 15. þm. Reykv.