Fjarvistarleyfi 120. þingi, 161. fundi 05., gert 24 11:9

Árni M. Mathiesen, 2. þm. Reykn.,

Gunnlaugur M. Sigmundsson, 2. þm. Vestf.,

Páll Pétursson félmrh.,

Siv Friðleifsdóttir, 4. þm. Reykn.,

Steingrímur J. Sigfússon, 4. þm. Norðurl. e.,

Össur Skarphéðinsson, 15. þm. Reykv.