1996-06-03 23:40:11# 120. lþ.#F 158.#14. fundur. Lögreglulög., til 23:46:45| A gert 4 10:52
[prenta uppsett í dálka] 158. fundur

Lögreglulög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 451. mál (heildarlög). --- Þskj. 783, nál. 1067, brtt. 1068.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:40]

1. gr. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

6 þm. (BH, HG, MF, RA, SJóh, SvG) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁMM, ÁÞ, DO, FrS, GÁ, GMS, HÁs, ÍGP, KHG, PP, RG, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

2.--5. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

2 þm. (MF, SJóh) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁMM, ÁÞ, DO, FrS, GÁ, GMS, HÁs, ÍGP, KHG, PP, RG, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1068,1 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (MF) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁMM, ÁÞ, DO, FrS, GÁ, GMS, HÁs, ÍGP, KHG, PP, RG, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

6. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

2 þm. (MF, SvG) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁMM, ÁÞ, DO, FrS, GÁ, GMS, HÁs, ÍGP, KHG, PP, RG, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

7. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

2 þm. (MF, SvG) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁMM, ÁÞ, DO, FrS, GÁ, GMS, HÁs, ÍGP, KHG, PP, RG, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1068,2 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (MF) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁMM, ÁÞ, DO, FrS, GÁ, GMS, HÁs, ÍGP, KHG, PP, RG, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

8. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

3 þm. (MF, RA, SvG) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁMM, ÁÞ, DO, FrS, GÁ, GMS, HÁs, ÍGP, KHG, PP, RG, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1068,3--10 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (MF) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁMM, ÁÞ, DO, FrS, GÁ, GMS, HÁs, ÍGP, KHG, PP, RG, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

9.--35. gr., svo breyttar, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

3 þm. (MF, RA, SvG) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁMM, ÁÞ, DO, FrS, GÁ, GMS, HÁs, ÍGP, KHG, PP, RG, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

36. gr. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

3 þm. (MF, RA, SvG) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁMM, ÁÞ, DO, FrS, GÁ, GMS, HÁs, ÍGP, KHG, PP, RG, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1068,11 samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁRÁ, ÁJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, SAÞ, SP, StG, StB, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

5 þm. (ÁRJ, JóhS, MF, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁMM, ÁÞ, DO, FrS, GÁ, GMS, HÁs, ÍGP, KHG, PP, RG, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[23:44]

Jóhanna Sigurðardóttir:


37. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁRÁ, ÁJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

5 þm. (ÁRJ, JóhS, MF, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁMM, ÁÞ, DO, FrS, GÁ, GMS, HÁs, ÍGP, KHG, PP, RG, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1068,12--13 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (MF) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁMM, ÁÞ, DO, FrS, GÁ, GMS, HÁs, ÍGP, KHG, PP, RG, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

38.--43. gr., svo breyttar, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

3 þm. (MF, RA, SvG) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁE, ÁMM, ÁÞ, DO, FrS, GÁ, GMS, HÁs, ÍGP, KHG, PP, RG, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1068,14 (nýr kafli, verður X. kafli; 44. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.